připravujeme


PROPOZICE SOUTĚŽE
„Kutnohorský ostrostřelec“
Druh soutěže: střelecká - jednotlivců. Soutěžící mohou použít ke střelbě pouze vlastní zbraně,
libovolnou malorážku .22LR s optickým zaměřovačem. Optické zaměřovače je
povoleno používat bez omezení přiblížení, průměru objektivu, nastavení paralaxy
a charakteru osnovy. Laserové zaměřovače, dálkoměry a kolimátory jsou
zakázány.
Místo konání: Veřejná střelnice Kluky, Nová Lhota 15
Datum konání: závod 5. 7. 2017
Zahájení: 8.00 hod.
Disciplina: mířená střelba na terč, vzdálenost 30m
Terče :
1 položka: Terč „Tactical“ 1-5 ran nástřelná + 25 ran v čase 30 minut. Započítávají se pouze
desítky. Střelba v leže nebo v sedě.
2 položka: Terč „Rukojmí“ 10 ran v čase 10 minut. Deset obrazců únosce-rukojmí, na každý
obrazec vystřelí soutěžící vždy pouze jednu ránu. Zásah bílého terče 10 bodů.
Zásah rukojmí -10 bodů. Zásah současně únosce a rukojmí 0 bodů. Případě dvou
terčů v jednom obrazci únosce lze vybrat kterýkoliv terč. Střelba v leže nebo
v sedě.
3 položka: Terč „Zátěž“ 10 ran v čase 2 minuty. Zátěž spočívá v držení vlastní zbraně na
napnutých pažích (v případě dětí, žen nebo seniorů mohou být paže pokrčeny), po
dobu 10 sekund. Střílí se na deset terčů do každého terče jedna rána. Započítává
se běžně hodnocený počet bodů v terči.
Střelec na stanovišti s otevřeným závěrem, zásobník mimo zbraň, komora i místo
před komorou prázdné takto připraven, uvědomí rozhodčího a zvedne svou zbraň
dle předchozího odstavce. Rozhodčí povelem „START“, pustí měření času
stopkami. Po deseti sekundách rozhodčí povelem „PÁLIT“ odstartuje střílení.
Střelba se provádí v leže nebo v sedě.
U všech položek je povolen pozorovací dalekohled.
Střelivo: vlastní, vhodné pro použitou zbraň a zaručující spolehlivou funkci zbraně, celkový
počet nábojů v soutěži max 50 ks.
Zbraně: vlastní nebo zapůjčená libovolná nebo standardní malorážka s optickým
zaměřovačem.
Hodnocení: Položka 1. (Tactical): střed 10 bodů, jiný zásah 0 bodů
Položka 2. (Rukojmí): bílý kruh 10 bodů, zásah rukojmí -10 bodů
Za zásah rukojmí se považuje i zásah kdekoliv v černém obvodu obrazce rukojmí.
Položka 3. (Zátěž): Hodnocení běžným způsobem bodově dle zásahu příslušného
kruhu.
Před zahájením závodu střelec nahlásí zvětšení puškohledu a u variabilního
zvětšení uvede zvětšení puškohledu dle svého uvážení. Během závodu je
zakázáno měnit nastavení nahlášeného zvětšení puškohledu.
Dle zvětšení konkrétních puškohledů se připočítávají nebo odečítají body
z celkového výsledku střelby jednotlivých závodníků. Tabulka s body je
v příloze k těmto pravidlům.
Závod: MAX 50 výstřelů v celkovém čase 42 minut
Startovné: jednotlivci: 100,- Kč za závod
Hlavní rozhodčí: Kutil Karel
Zaplacením startovného a zápisem do startovní listiny dané soutěže potvrzuje soutěžící střelec, že je
v plné duševní i tělesné kondici, nepožil před závodem alkohol, ani jiné omamné látky, že je plně
seznámen s pravidly sportovní střelby, těmito propozicemi a nařízeními k provozu veřejné střelnice
Kluky.
Že ke střelbě použije zbraň, která není poškozena neodbornými zásahy do její konstrukce nebo
nadměrným opotřebením a že použité střelivo odpovídá standardním parametrům.
Porušení těchto zásad bude kvalifikováno jako závažné ohrožení bezpečnosti a povede k okamžité
diskvalifikaci ze závodu.
Občerstvení zajištěno!
Změna pravidel nebo stanovení propozic je vyhrazena.
Informace na tel.:605 790 570

 

 

Václavská rána  pátek 28. 9. 201

otevřený střelecký závod z krátkých kulových zbraní

pro držitele zbrojních průkazů  sk. B,D,E

Propozice závodu

registrace, kontrola dokladů    8.00 – 8.30 hod.

zahájení    8.45 hod.

příspěvek startujících  150 Kč

položky:  vstoje bez opory,

počet nábojů:  max. 50

vzdálenost:  15 m, 10 m

terče: mezinárodní pistolový terč  a upravené terče

zbraň: do ráže 45

střelivo: náboje se středovým zápalem

                 (v omezeném množství na střelnici)

 

1.Každý účastník je povinen seznámit se s provozním řádem střelnice a řídit se jím.

2.Při závažném porušení bezpečné manipulace se zbraní - diskvalifikace účastníka.

3.Protest na průběh závodu a hodnocení zásahů lze podat do 15 minut po skončení soutěže, při složení kauce 200 Kč.

4.Terče budou shromažďovány na střelišti do vyhodnocení soutěže a případný protest.

5.Střílíme 3 x 10 + 16 ran bez nástřelu.

I. + II. položka spojené a) 1x10 ran na 15m ve stoje pravou rukou v čase 3 min., vyhodnocení zásahů, poté 1x10 ran na 15m ve stoje levou rukou v čase 3 minut.

III. položka  max. 2 x 6 ran na 10 až 15m s přemisťováním mezi stanovišti 5-1

      stanoviště 5.  ve stoje  za stolem – ruce, zbraň a zásobník s náboji položeny ve vymezeném sektoru na stole, rukou přidržuje spuštění pohyblivého terče, na signál timeru se spustí časomíra, střelec vypouští terč, nabíjí zbraň a  postřeluje pohyblivý terč ze stanoviště 5. poté postřeluje terč č.2, postupuje, prst mimo spoušť zbraně a v kleče  postřeluje terč ze stanoviště 3,  na terč č.3 přemístí se na stanoviště 2  může využít opory o stěnu, ve stoje postřeluje terč č.4, přechází na  stanoviště 1 odhrne závěs a  postřeluje ve stoje kovový terč, který po zásahu uvolní terč č.5 a postřeluje kývající se terč. Časomíra se zastaví posledním výstřelem. Při přemisťování mezi stanovišti prst vždy mimo spoušť, zbraň míří vždy do dopadiště střel. V průběhu  položky musí střelec přebít zbraň. Ukončení střelby po spuštění závěsu vypustí zásobník a vybije zbraň.

 

IV. položka max. 18 ran na 5 až 10 m

stanoviště č.6 na povel timeru tasí nenabitou zbraň(zásobník ve zbrani) zasouvá nádoj do komory a postřeluje terč, který shozením uvolní kývající se terč, ten postřeluje 2x a vyráží do střeliště k dalším zástěnám, kde z pozakrytu 2x postřeluje každý terč a postupuje vyznačeným sektorem. V průběhu položky musí 1x přebít zbraň.

          7.Po každé položce provede startující úklid nábojnic.

8.Hodnocení soutěže – každá položka vyhodnocena samostatně bodově, lepší nástřel ( Koeficient) více bodů, body podle počtu startujících, celkově nejlepší - nejvyšší počet bodů.

Penalizace- za každý výstřel po časové dotaci bude odečten nejlepší zásah v terči, zásah rukojmí -5 bodů. Chybějící zásah terče ve 4. položce  -5 bodů. Porušení propozic -30 bodů. Pokud střelec nezasáhne kovový terč v položce č.3 na stanovišti  č.1 má v položce 0 bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje  lepší 4. položka.

    Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic před závodem.

 

K účasti Vás srdečně zve organizační výbor:

ředitel závodu        Josef Tvrdík

hospodář                 Karel Kutil

hlavní rozhodčí       Petr Žák

občerstvení   zajištěno

 

 

Akce se koná za podpory Města Kutná Hora