připravujeme


PROPOZICE SOUTĚŽE
„Kutnohorský ostrostřelec“
Druh soutěže: střelecká - jednotlivců. Soutěžící mohou použít ke střelbě pouze vlastní zbraně,
libovolnou malorážku .22LR s optickým zaměřovačem. Optické zaměřovače je
povoleno používat bez omezení přiblížení, průměru objektivu, nastavení paralaxy
a charakteru osnovy. Laserové zaměřovače, dálkoměry a kolimátory jsou
zakázány.
Místo konání: Veřejná střelnice Kluky, Nová Lhota 15
Datum konání: závod 5. 7. 2017
Zahájení: 8.00 hod.
Disciplina: mířená střelba na terč, vzdálenost 30m
Terče :
1 položka: Terč „Tactical“ 1-5 ran nástřelná + 25 ran v čase 30 minut. Započítávají se pouze
desítky. Střelba v leže nebo v sedě.
2 položka: Terč „Rukojmí“ 10 ran v čase 10 minut. Deset obrazců únosce-rukojmí, na každý
obrazec vystřelí soutěžící vždy pouze jednu ránu. Zásah bílého terče 10 bodů.
Zásah rukojmí -10 bodů. Zásah současně únosce a rukojmí 0 bodů. Případě dvou
terčů v jednom obrazci únosce lze vybrat kterýkoliv terč. Střelba v leže nebo
v sedě.
3 položka: Terč „Zátěž“ 10 ran v čase 2 minuty. Zátěž spočívá v držení vlastní zbraně na
napnutých pažích (v případě dětí, žen nebo seniorů mohou být paže pokrčeny), po
dobu 10 sekund. Střílí se na deset terčů do každého terče jedna rána. Započítává
se běžně hodnocený počet bodů v terči.
Střelec na stanovišti s otevřeným závěrem, zásobník mimo zbraň, komora i místo
před komorou prázdné takto připraven, uvědomí rozhodčího a zvedne svou zbraň
dle předchozího odstavce. Rozhodčí povelem „START“, pustí měření času
stopkami. Po deseti sekundách rozhodčí povelem „PÁLIT“ odstartuje střílení.
Střelba se provádí v leže nebo v sedě.
U všech položek je povolen pozorovací dalekohled.
Střelivo: vlastní, vhodné pro použitou zbraň a zaručující spolehlivou funkci zbraně, celkový
počet nábojů v soutěži max 50 ks.
Zbraně: vlastní nebo zapůjčená libovolná nebo standardní malorážka s optickým
zaměřovačem.
Hodnocení: Položka 1. (Tactical): střed 10 bodů, jiný zásah 0 bodů
Položka 2. (Rukojmí): bílý kruh 10 bodů, zásah rukojmí -10 bodů
Za zásah rukojmí se považuje i zásah kdekoliv v černém obvodu obrazce rukojmí.
Položka 3. (Zátěž): Hodnocení běžným způsobem bodově dle zásahu příslušného
kruhu.
Před zahájením závodu střelec nahlásí zvětšení puškohledu a u variabilního
zvětšení uvede zvětšení puškohledu dle svého uvážení. Během závodu je
zakázáno měnit nastavení nahlášeného zvětšení puškohledu.
Dle zvětšení konkrétních puškohledů se připočítávají nebo odečítají body
z celkového výsledku střelby jednotlivých závodníků. Tabulka s body je
v příloze k těmto pravidlům.
Závod: MAX 50 výstřelů v celkovém čase 42 minut
Startovné: jednotlivci: 100,- Kč za závod
Hlavní rozhodčí: Kutil Karel
Zaplacením startovného a zápisem do startovní listiny dané soutěže potvrzuje soutěžící střelec, že je
v plné duševní i tělesné kondici, nepožil před závodem alkohol, ani jiné omamné látky, že je plně
seznámen s pravidly sportovní střelby, těmito propozicemi a nařízeními k provozu veřejné střelnice
Kluky.
Že ke střelbě použije zbraň, která není poškozena neodbornými zásahy do její konstrukce nebo
nadměrným opotřebením a že použité střelivo odpovídá standardním parametrům.
Porušení těchto zásad bude kvalifikováno jako závažné ohrožení bezpečnosti a povede k okamžité
diskvalifikaci ze závodu.
Občerstvení zajištěno!
Změna pravidel nebo stanovení propozic je vyhrazena.
Informace na tel.:605 790 570

 

Kutnohorský ostrostřelec

malorážní puška s optickými mířidly

Propozice soutěže

Datum:    5.7. 2018

Čas:  registrace, kontrola dokladů    8.00 – 8.30 hod.
          zahájení    8.45 hod.
 

Povolené zbraně: dlouhá malorážka jednoranná, opakovací i samonabíjecí, k dispozici bude i omezený počet zbraní na střelnici

Střelivo: .22 long rifle v libovolné variantě, možno zakoupit i na střelnici

Vybavení: puškohled libovolného zvětšení (včetně variabilních),

pro pozorování zásahů, může střelec po celou dobu závodu používat pozorovací dalekohled. Jeho umístění a používání však nesmí rušit další střelce a nesmí mít vliv na zhoršení bezpečnosti na střelišti.  Pozorování zásahů za účelem korekce střelby dalšími osobami je zakázáno.

 

Poloha střelby: v sedě za stolem s oporou zbraně (dvojnožka, pytle s pískem)

Vzdálenost: 30 m

Příspěvek startujících : 150 Kč

 

Disciplíny:

1. Terčíky: 25 terčíků s bodovými hodnotami v čase 5 minut + 3 nástřelné v čase 1 minuta

 

2. Timer v časovém limitu 3 sekundy/ránu

Terč pro tuto položku obsahuje 8 BR terčíků (dvě řady po čtyřech) označených postupně volacími znaky dle vzoru vyvěšeném na střelnici

Střelec střílí na povelem daný terč vždy jednu ránu (celkem 8), počítá se skóre pouze při zasažení správného terče a to v limitu 3 sekund, který odměří timer po povelu rozhodčího.

Průběh:

Střelci se připraví na stanovišti a vyčkávají na povel ke střelbě. Povel rozhodčího se skládá z určení terče, který mají střelci zasáhnout a povelu pro výstřel a ukončení střelby, který dává timer svým prvním a druhým pípnutím. (například: „ CHARLIE, PÍP – PÍP“). Střelec musí v limitu stanoveném dvěma pípnutími timeru stihnout zasáhnout terč, který byl povelem určen. Pokud svou ránu nestihne, nebo zasáhne jiný terč, započítává se mu skóre nula. Časový limit pro výstřel je stanoven na 3 sekundy. Rozhodčí určuje pořadí terčů náhodně podle své úvahy a dbá pouze o to, aby žádný z terčů nebyl určen více než 2x. Vydané povely k určení terčů zaznamenává rozhodčí průběžně do svého vlastního vzoru terče, aby bylo možno zkontrolovat zasažení správných terčů.

 

3. Les – 8 ran v čase 8 minut, nástřel libovolný mimo terč

Terčem jsou čtyři kruhové terčíky typu BR, které však jsou vytištěny na zadní straně terče, takže nejsou z polohy střelce viditelné. Jejich polohu střelec zjistí dle předlohy (v reálné velikosti), kterou dostane do rukou až těsně před začátkem položky. Střílí se soutěžních 8 ran - do každého terčíku dvě rány. Při více zásazích do jednoho terčíku se hodnotí 2 nejhorší rány. Libovolný nástřel mimo terč v průběhu celé položky je povolen. Není povoleno používat terč (obrázek „les“) jako vlastní předlohu.

Průběh:

Střelec dostane do ruky předlohu terče v reálné velikosti (papír A4), kde vidí čtyři terčíky typu BR a tři záměrné značky, vše posazené na rastrové mřížce s krokem 0,5cm a 1cm. Dle této předlohy střelec snadno spočítá, jak daleko kterým směrem je každý ze čtyř BR terčíků od zvolené záměrné značky. Na terči jsou viditelné pouze záměrné značky (na pozadí obrázek lesu), BR terčíky na terči viditelné nejsou (jsou vytištěny z druhé strany terče). Dále je pouze na střelci, jakým způsobem terčíky najde a každý dvakrát zasáhne. V této položce nemusí mít všichni střelci stejnou variantu rozmístění BR terčíků na terči, proto je nutné, aby každý střelec podepsal a po odstřílení položky odevzdal svou předlohu rozhodčím. Vzdálenost terčíku od nejbližší značky není nikdy větší, než 5cm. Není povoleno používat pro tuto položku vlastní terč (obrázek „les“) a přenášet na něj umístění terčů z předlohy.

 

Organizace

Před zahájením soutěže bude všem střelcům umožněno obhlédnutí terčů přes puškohledy v reálné vzdálenosti od střeliště. Střelci s variabilním zvětšením puškohledu si v rámci této přípravy zvolí jedno zvětšení, se kterým absolvují všechny tři položky. Zvolenou hodnotu zvětšení nahlásí před započetím soutěže rozhodčímu, který je oprávněn kdykoli v průběhu střelby nastavenou hodnotu zvětšení zkontrolovat. Manipulace s hodnotou zvětšení v průběhu střelby je zakázána a porušení zákazu bude postihováno anulováním bodů získaných v celé položce.

 

Hodnocení:

Pořadí je určeno celkovým součtem dosažených bodů ze všech tří disciplín. Přepočet podle použitého zvětšení se neprovádí. Při shodném celkovém nástřelu rozhoduje výsledek v položce Les

 

Jiná ustanovení:

Účastí v soutěži a zaplacením startovného vyslovuje soutěžící zároveň souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení a pořadí v soutěži na internetových stránkách střelnice Kluky a také souhlas s pořízením a zveřejněním (rovněž na stránkách střelnice Kluky) případných fotografií z průběhu soutěže, na kterých může být zachycena i tvář soutěžícího. Veškeré tyto údaje a záznamy budou použity pouze pro prezentaci soutěže a nebudou poskytovány žádným dalším subjektům.

Případný nesouhlas nebo odvolání souhlasu je třeba pořadateli soutěže jednoznačně sdělit.

 

K účasti Vás srdečně zve organizační výbor:

ředitel závodu        Petr Žák

hospodář                 Karel Kutil

hlavní rozhodčí       Tomáš Petráň

 

občerstvení   zajištěno

 

Akce se koná za podpory Města Kutná Hora