kolky sebou na PČR

Položka 30
a) Pňjetí žádosti o vydání zbrojního průkazu zakaždou skupinu rozsahu oprávnění Kě 700
b) Pňjetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 500
c) Pňjetí žádosti o vydání průkazu zbraně Kč 300
d) Pňjetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu zakaždau další skupinu
rozsahu oprávnění
e) Přtjetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence zakaždou další skupinu
rozsahu oprávnění
Kč 700
Kč 1 500
Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) této položky, až na 50 Kč, vydává-li
průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení tyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) nebo c) této položky ažna2O0 Kě, vydává-li
průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla
podnikající fyzické nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kě bez přihlednutí
ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbro.iního průkazu.
4. §právní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně
sportovních střelců, ělenů sportovních klubů a o zbraně myslirců, členů mysliveckých sdružení,
Poznámky
1 . Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle
položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle
písmene a) této položky.
Položka 3í
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na
- týden Kč 300
- měsíc Kč 800
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou Kč 1 500
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo qýrobě řezu zbraně
za každou zbraň Kč 300
d) Pňjetí pňhlášky ke zkoušce odbomé způsobilostižadatele o vydání zbrojního průkazu Kč 100
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem Kě 200
f) Přijetí žádosti o udělení v,ýjimky k nabytí vlastnicfuí, držení nebo nošení zbraně
kategorieA Kč1000
g) Pňjetí žádosti o vydání povolení'k nabytí vlastnictví, džení nebo nošení zbraně
kategorie B Kč 200
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní Kč 1 500
Položka 33
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý výuoz, dovoz
nebo tranzit zbraně nebo střeliva
b) Pňjetí žádosti o vydáníjednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo
střeliva
c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo
d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu
f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu
Kč 800
Kč 300
Kč 1 500
Kč 700
Kč 700
Kč 100Položka 30
a) Pňjetí žádosti o vydání zbrojního průkazu zakaždou skupinu rozsahu oprávnění Kě 700
b) Pňjetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 500
c) Pňjetí žádosti o vydání průkazu zbraně Kč 300
d) Pňjetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu zakaždau další skupinu
rozsahu oprávnění
e) Přtjetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence zakaždou další skupinu
rozsahu oprávnění
Kč 700
Kč 1 500
Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) této položky, až na 50 Kč, vydává-li
průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení tyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) nebo c) této položky ažna2O0 Kě, vydává-li
průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla
podnikající fyzické nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kě bez přihlednutí
ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbro.iního průkazu.
4. §právní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně
sportovních střelců, ělenů sportovních klubů a o zbraně myslirců, členů mysliveckých sdružení,
Poznámky
1 . Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle
položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle
písmene a) této položky.
Položka 3í
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na
- týden Kč 300
- měsíc Kč 800
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou Kč 1 500
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo qýrobě řezu zbraně
za každou zbraň Kč 300
d) Pňjetí pňhlášky ke zkoušce odbomé způsobilostižadatele o vydání zbrojního průkazu Kč 100
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem Kě 200
f) Přijetí žádosti o udělení v,ýjimky k nabytí vlastnicfuí, držení nebo nošení zbraně
kategorieA Kč1000
g) Pňjetí žádosti o vydání povolení'k nabytí vlastnictví, džení nebo nošení zbraně
kategorie B Kč 200
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní Kč 1 500
Položka 33
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý výuoz, dovoz
nebo tranzit zbraně nebo střeliva
b) Pňjetí žádosti o vydáníjednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo
střeliva
c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo
d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu
f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu
Kč 800
Kč 300
Kč 1 500
Kč 700
Kč 700
Kč 100

Položka 30

a) Pňjetí žádosti o vydání zbrojního průkazu zakaždou skupinu rozsahu oprávnění Kě 700

b) Pňjetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění Kč 1 500

c) Pňjetí žádosti o vydání průkazu zbraně Kč 300

d) Pňjetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu zakaždau další skupinu

rozsahu oprávnění    Kč 700

e) Přtjetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence zakaždou další skupinu

rozsahu oprávnění    Kč 1 500

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) nebo c) této položky, až na 50 Kč, vydává-li

průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení tyzické osoby.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b) nebo c) této položky ažna2O0 Kě, vydává-li

průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla

podnikající fyzické nebo právnické osoby.

3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 400 Kě bez přihlednutí

ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbro.iního průkazu.

4. §právní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně

sportovních střelců, ělenů sportovních klubů a o zbraně myslirců, členů mysliveckých sdružení,

Poznámky

1 . Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle

položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle

písmene a) této položky.

Položka 3í

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na

- týden Kč 300

- měsíc Kč 800

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou Kč 1 500

c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo qýrobě řezu zbraně

za každou zbraň Kč 300

d) Pňjetí pňhlášky ke zkoušce odbomé způsobilostižadatele o vydání zbrojního průkazu Kč 100

e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem Kě 200

f) Přijetí žádosti o udělení v,ýjimky k nabytí vlastnicfuí, držení nebo nošení zbraně

kategorieA Kč1000

g) Pňjetí žádosti o vydání povolení'k nabytí vlastnictví, džení nebo nošení zbraně

kategorie B Kč 200

h) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní Kč 1 500

Položka 33

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý výuoz, dovoz

nebo tranzit zbraně nebo střeliva     Kč 800

b) Pňjetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo

střeliva  Kč 300

c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo Kč 1 500

d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu Kč 700

e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu Kč 700

f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu Kč 100

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písrnene d) této položky až na 50 Kč, vydává-|i evropský

zbrojní pas v dúsledku změny jména nebo příimení tíÍcké osoby.

Osvobozeni

1, Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří pňijedou do České

republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády ěeské republiky nebo Parlarrentu Óeské

republiky. Od popltku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se

zúČastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž

souěástí je sportovní střelba, jde_li o  zbraně určené pro sportovní účely.

 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průrodní listy pro trvalý

vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných

soutěžích.